Omrkněte portfolio

Obchodní podmínky

pro nákup služeb a produktů podnikatelky Lucie Tomanové  

Ing. Lucie Tomanová  

Místem podnikání: Studentská 347, Mnichovo Hradiště, 29501

IČO: 07647140

Email: info@lucietomanova.cz

Telefon: +420723183990

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále také jen „Poskytovatelka“)

I. Účel obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a digitálního obsahu prodávající / poskytovatelky Lucie Tomanové, prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.lucietomanova.cz či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky.  

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou objednávku, spolu se kterou jsou vyjádřením smluvního vztahu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Smluvní vztah mezi Poskytovatelkou a zákazníkem

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo o poskytování digitálního obsahu) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je zákazníkovi zasláno na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či digitální obsah Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, není na něj v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelkou nahlíženo jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky či její další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu včetně uvedení cen či rozsahu cen služeb a digitálního obsahu a případně zvláštních podmínek pro jejich využití. 

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, nebo zašle email či požadavek prostřednictvím formuláře na webových stránkách, a využije tak způsoby, které Poskytovatelka v popisu svých služeb a digitálního obsahu na svém webu stanoví.  

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či digitálním obsahu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email či vyplní formulář na webových stránkách, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky. 

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby a digitální obsah, prezentované v rámci jeho internetových služeb, nemusí být vždy dostupné; informaci o dostupnosti uvádí Poskytovatelka obvykle na svých stránkách.

III. Platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či digitálnímu obsahu po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.

2. Poskytovatelka je oprávněna žádat úhradu zálohy. V takovém případě skutečnost sdělí zákazníkovi a vystaví proforma fakturu s pokyny k úhradě zálohy.

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či digitálního obsahu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či digitálního obsahu jinak).

4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení celkové ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či digitálního obsahu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

6. Poskytovatelka umožňuje úhradu některých svých služeb či digitálního obsahu po částech, pokud to v popisu takové služby nebo digitálního obsahu (či jejich ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či zhotovení určité části díla či poskytnutí části digitálního obsahu, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny, nebude další část či části služby, díla nebo digitálního obsahu nadále zákazníkovi zpřístupněny.

7. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny digitálního obsahu, služeb či díla, a v případě, byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.   

IV. Služby, digitální obsah a jejich dodací podmínky

1. Poskytovatelka nabízí službu „Tvorba webů“ dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, s tím, že termín dodání, rozsah poskytovaných služeb a cenu sjedná Poskytovatelka se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v emailu. Součástí této dohody bude rovněž uvedeno ujednání o autorských právech (licenci), je-li předmětem objednávky autorské dílo. Nestanoví-li smluvní strany jinak, poskytuje Poskytovatelka k autorskému dílu nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci. Cena za licenci bude na faktuře vyznačena zvlášť.

2. Poskytovatelka nabízí službu „Správa webů“, kdy je tato služba nabízena za cenu a dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní či individuálně sjednanou se zákazníkem, s tím, že termín dodání a rozsah poskytovaných služeb sjedná Poskytovatelka se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v emailu. Není-li mezi Poskytovatelkou a zákazníkem sjednáno jinak, je služba „Správa webů“ poskytována na dobu neurčitou a tuto spolupráci může kterákoliv ze smluvních stran ukončit výpovědí (zaslanou mailem druhé smluvní straně) s výpovědní lhůtou dvou měsíců ode dne doručení výpovědi.  

3. Poskytovatelka dále nabízí službu „Konzultace“ a „Mentoring“, kdy je tato služba nabízena za cenu a dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní či dle individuální domluvy se zákazníkem, s tím, že termín dodání, rozsah poskytovaných služeb a cenu sjedná Poskytovatelka se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v emailu.

4. Poskytovatelka dále prostřednictvím svých stránek nabízí ke stažení za úhradu digitální obsah, jako jsou šablony, vzory a podobně, a to za cenu a dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní. Webové šablony jsou postavené na prémiovém rozhraní Divi a poskytovatelka je majitelem licenčního klíče. Zákazník má právo na změnu licenčního klíče a použití vlastního. Zákazník nemá právo na úpravu creditu v patičce, tzn. v každém případě musí být v patičce šablony uvedeno jméno poskytovatelky.

5. Online či osobní konzultace (a to vč. konzultací nezbytných v rámci jiných zakoupených produktů) budou dodány dle podmínek a za cenu uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

6. Šablony a další vzory ke stažení budou dodány zasláním odkazu či jiného technického řešení po úhradě stanovené ceny.  

7. Není-li u konkrétního produktu stanoveno jinak, Poskytovatelka neposkytuje aktualizace digitálního obsahu či vytvořeného díla v rámci objednaných služeb.

8. Poskytovatelka stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací. Cena balíčku je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.  

9. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě sjednané osobní či online konzultace je možné nejpozději ve lhůtě 24 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.), jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

10. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské či jiné přístupové účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích k takovémuto účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám.

11. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či digitální obsah pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či digitálního obsahu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit. 

V. Odstoupení od smlouvy 

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či digitální obsah za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

2. Poskytovatelka výslovně upozorňuje zákazníky, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li zákazník spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli.

3.  Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek a služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

4. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální obsah bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem.  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění. 

VI. Odpovědnost za vady  

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí služby či digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat odstranění vady (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně. V případě služeb není zákazník oprávněn vytknout vady, které při převzetí služby (díla na zakázku) schválil a přijal.

2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu či služby bez vady a vadného digitálního obsahu či služby, které byly zákazníkovi poskytnuty.

4. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se v případě poskytnutí slevy doba, po kterou byl poskytován vadně.

5. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

6. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.

7. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

8. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění  na e-mailovou adresu: info@lucietomanova.cz.  

VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá zákazník obchodní, finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k jím vytvořenému dílu v rámci poskytovaných služeb a digitálnímu obsahu a jeho jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li výslovně uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů (digitálního obsahu), mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či v rozporu nebo nad rámec udělené licence či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

3. K řešení sporů vč. spotřebitelských, které by mohly vyplynout z těchto ujednání a ze smlouvy mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky, jsou určeny obecné soudy.

4. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby. 

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9. Věci těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele, také ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 06. 01. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.lucietomanova.cz.  

Ing. Lucie Tomanová